Bemutatkozunk

Skardelliné dr. Farbaky Andrea - közjegyző

1987-ben az Elte Állam- és Jogtudományi karán szereztem meg a jogi diplomámat. 1989-től a Budakörnyéki Bíróságon fogalmazóként dolgoztam, majd szakvizsgám letétele után 1990-ben neveztek ki közjegyzővé. 1992-től, a magánközjegyzőség megindulása óta Érd és Diósd 2. számú székhelyre kinevezett közjegyzőként, az Érd, Hivatalnok utca 2/A szám alatt található irodámban folytatom tevékenységemet. Illetékesség szerint Érd, Diósd, Százhalombatta, Sóskút, Tárnok, Pusztazámor települések tartoznak hozzám.

Munkatársak

Dr. Szalczer Eszter Zsófia - közjegyzőhelyettes
Dr. Pauliné dr. Városi Beáta - közjegyzőhelyettes
Dr. Skardelli Viktor - közjegyzőhelyettes
Farkas Csilla - irodavezető
Meskó Ági - hagyatéki ügyintéző

Szolgáltatásaink

Tevékenységi körünk a közjegyzői okiratok és tanusítványok előkészítését, hitelesítését, illetve a közjegyzői nemperes eljárások lefolytatását fedi le.

  • Közjegyzői okiratok

A közjegyzői okirat teljes bizonyító erővel igazolja, hogy az okiratban szereplő személy akkor, ott és olyan módon tette meg nyilatkozatát, ahogy az a közjegyzői okiratban szerepel. Egyik legfontosabb hatása, hogy peres eljárás nélkül közvetlen bírósági végrehajtás kérhető, ami lényegesen megrövidíti a jogérvényesítés idejét.

Leggyakrabban előforduló okirat típusok:
  • bankhitelezéshez kapcsolódó kölcsön-, ingó-, ingatlan jelzálog- és egyéb biztosítéki szerződések (pl. kezesség, bankgarancia), tartozáselismerő nyilatkozatok
  • ingatlan-ügyletek (adásvétel, ajándékozás, bérleti szerződés stb.)
  • végintézkedések (végrendelet, öröklési szerződés)
  • családjogi ügyletek (pl. házassági, élettársi vagyonjogi szerződés)
  • egyéb szerződések (pl. tartási szerződés)
  • reprodukciós eljárással kapcsolatos nyilatkozat
  • egyoldalú jognyilatkozatok (pl. meghatalmazás, befogadó nyilatkozat, előzetes jognyilatkozat, felmondás)

  • Tanúsítványok

A közjegyzői tevékenység meghatározó részét teszik ki a jogilag jelentős tények tanúsítása. A kor vívmányainak is köszönhetően újabb és újabb lehetőségeket hordoz magában ezen munkakör, ezért csak néhány fontosabb példát említünk alább.

Leggyakrabban előforduló tanúsítványok:
  • cégkivonat, cégmásolat, hiteles tulajdoni lap másolat
  • másolat-hitelesítések
  • aláírás-hitelesítések (pl. aláírási címpéldány)
  • sorsolások, nyereményjátékok
  • pályázatok bontása, tenderek tanúsítása
  • egyéb jogi jelentőségű tények tanúsítása

Egyes eljárásokat a törvény a közjegyzők tevékenységi körébe rendel és az ezen ügyekben hozott határozatokat a helyi bíróság végzéseivel azonos szintre emel. Ezek az eljárások az illetékességi területekhez kötötten működő közjegyző előtt zajlanak. Kérelemre indulnak, melynek tartalmaznia kell: az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet, a kérelem előterjesztésének indokait, a rövid tényállást, az illetékes közjegyző megjelölését, az illetékesség megállapításához szükséges adatokat, továbbá a kérelmező nevét, lakóhelyét.

  • fizetési meghagyásos eljárás (országos illetékesség), és ebből indult végrehajtás
  • okirati végrehajtás elrendelése
  • hagyatéki eljárás
  • értékpapír- és okirat-megsemmisítés
  • Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása (élettársi kapcsolat megszűnése, illetve fennállásának bizonyítása)
  • igazságügyi szakértő kirendelése, előzetes bizonyítás
  • hitelbiztosítéki nyilvántartással kapcsolatos eljárások (regisztráció, azonossági nyilatkozat, hitelbiztosítéki nyilatkozat - HBNy)
    • ingó dolgokat terhelő zálogjoggal kapcsolatos bejegyzések
    • faktoring ügylet tényének rögzítése
    • lízing ügylet tényének rögzítése
    • tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének rögzítése
  • Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásával kapcsolatos eljárások
  • bejegyzett élettársi kapcsolatok közjegyző általi megszűntetése
  • közjegyzői letét
  • a közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolására irányuló eljárás
  • egyezségi eljárás

Elérhetőségek

  • Kapcsolatfelvétel
2030 Érd, Hivatalnok utca 2/A
06 23 360 943 vagy 06 20 944 0347
farbaky@kozjegyzo.hu

  • Ügyfélfogadás
hétfőtől-csütörtökig: 08:00 - 16:30
péntek: 08:00 - 14:00
Időpont egyeztetés Farkas Csilla irodavezetőnél.

  • Megközelítés
Kelenföldtől zónázó vonattal 10 percre van Érd alsó és Érd felső vasútállomás, amelyektől gyalog 3 percre található az iroda, közvetlenül a CBA üzlet mögött.

A térképet nem lehet betölteni, kérjük kapcsold be a javascriptet!

A közjegyzőségről röviden

A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, hogy a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak. A közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratokat őriz meg, a felek megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett, a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban - a felek esélyegyenlőségének biztosításával - tanácsadással segíti jogaik gyakorlásában és kötelezettségeik teljesítésében.

A közjegyző folytatja le a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat. A közjegyző a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez.